Vim

Một số điều rút ra từ việc phải sử dụng command

Do yêu cầu bắt buộc nên gần đây phải làm việc với VIM. Thực ra vẫn dùng máy tính Windows để chạy các ứng dụng SSH Client, SCP, rồi thì Excel. Tuy nhiên, các thao tác chủ yếu với source, text file, là trên command. Mà trên command của Unix, hay Linux. Dù có trả qua bao nhiêu năm nữa, thì có vẻ chỉ có 2 trường phái là VIM và Emacs thôi.

Chuyển sang dùng VI(M)

Chuyển sang dùng Vi Vi - Editor khá nhiều tuổi, có lẽ còn nhiều tuổi hơn của mình. Là editor phổ biến nhất trên hệ thống dòng lệnh Linux, Unix hoặc tương tự. Có Linux, bạn gần như sẽ có thể dùng Vi. Mà Linux thì có ở rất rất nhiều nơi. Có phải vì nó mặc định nên nó phổ biến??? Mình từng nghĩ vậy hoặc nghĩ chắc nó nhẹ nên người ta cài sẵn nó thôi