filelock

File locking trong linux

1. Giới thiệu File locking (khoá file) là cơ chế để đảm bảo việc đọc/ghi file giữa nhiều process cùng lúc một cách an toàn. Bài này chúng ta sẽ giới thiệu xem cơ chế Locking sinh ra giải quyết vấn đề gì và các ví dụ sử dụng của nó trên bash script và ngôn ngữ C. 2. Nếu vấn đề theo cách muôn thủa Ví dụ mô tả vấn đề cập nhật xen kẽ trong bất cứ hệ thống thông tin nào.