cmd

File locking trong linux

1. Giới thiệu File locking (khoá file) là cơ chế để đảm bảo việc đọc/ghi file giữa nhiều process cùng lúc một cách an toàn. Bài này chúng ta sẽ giới thiệu xem cơ chế Locking sinh ra giải quyết vấn đề gì và các ví dụ sử dụng của nó trên bash script và ngôn ngữ C. 2. Nếu vấn đề theo cách muôn thủa Ví dụ mô tả vấn đề cập nhật xen kẽ trong bất cứ hệ thống thông tin nào.

Sử dụng lệnh screen cơ bản

screen là một phần mềm (chạy ở chế độ dòng lệnh) trên Linux rất hữu ích. 1. screen giải quyết vấn đề gì? Vấn đề: Khi bạn kết nối bằng SSH đến server qua 1 terminal, bạn có thể gặp các vấn đề sau: Chương trình bạn định chạy (train 1 con AI, down phim XXX) sẽ rất mất thời gian, bạn không thể đợi đến khi nó xong được.