screen

Sử dụng lệnh screen cơ bản

screen là một phần mềm (chạy ở chế độ dòng lệnh) trên Linux rất hữu ích. 1. screen giải quyết vấn đề gì? Vấn đề: Khi bạn kết nối bằng SSH đến server qua 1 terminal, bạn có thể gặp các vấn đề sau: Chương trình bạn định chạy (train 1 con AI, down phim XXX) sẽ rất mất thời gian, bạn không thể đợi đến khi nó xong được.