rootfs

Build, chạy nhân Linux trong QEMU ARM

Chạy một bản Linux tối giản trên Qemu ARM Bài này sẽ làm một ví dụ để chỉ ra sự liên quan giữa các thành phần của một hệ thống Linux thông qua việc build, chạy Kernel trên board vexpress-a9 mô phỏng bằng Qemu. Đó là Kernel, Root file system, Busybox, Init. 1. “Chém” chút về quá trình khởi động của Linux Về cơ bản, quá trình khởi động Linux có 2 giai đoạn.