Library

2 cách sử dụng thư viện trong Linux

Mình đang gặp 1 vấn đề là 1 hàm F1() trong thư viện động mình viết (lib1.so) không hoạt động đúng như mong muốn. Trong hàm _F1()_có gọi một loại hàm F21(), F22(), F23()…F2n() từ 1 thư viện tĩnh (lib2.a) khác. Khi build không gặp lỗi, Khi biên dịch thư viện động này với 1 file sample.c để chưa main() để chạy thử và gọi hàm _F1() _từ thư viện động lib1.