Installation

Cài đặt GDB (02 - Cài đặt)

Khi sử dụng GDB để debug 1 chương trình thì chương trình đó gọi là target program. Khi nói về vị trí của GDB dùng để debug và target program, ta sẽ có 2 cách trường hợp sử dụng sau: GDB và target program cùng ở 1 máy : Thường sử dụng với chính các chương trình được dev, rồi build, rồi chạy trên máy đó. Đây là trường hợp chúng ta hay thấy nhất, đó là khi phát triển các app desktop.