device file

Về /dev trong Embedded Linux

Đây là nội dung pick up từ manual của Buildroot. Nó mô tả khá rõ về /dev trong hệ thống Linux, cùng với các giải pháp dành cho hệ thống Embedded Linux. 6.2 /dev management Trên 1 hệ thống Linux, thư mục /dev chứa các file đặc biệt, được gọi là device files (hay các file thiết bị), cho phép ứng dụng phía user truy cập đến các thiết bị phần cứng mà Linux kernel quản lý.