DER

CER/DER trong ASN.1 Encoding

Khi sử dụng BER để hiện thực dữ liêu, ta thấy rằng có khá nhiều chỗ tùy ý. Tức là cùng một thông tin có nhiều cách biểu diễn khác nhau. Khi sử dụng với trường hợp chữ kí Số, phát sinh ra nhiều vấn đề. Để giải quyết những vấn đề đó, người ta thêm ràng buộc vào BER, và tạo ra CER và DER. Sự khác nhau chủ yếu giữa CER và DER là về biểu diễn trường độ dài.