CrossCompile

Phân biệt Build vs Host vs Target

Khái niệm Cross-compiling là rất phổ biến khi phát triển các hệ thống nhúng. Với người mới, hiểu rõ khái niệm là rất quan trọng. Bài này sẽ cố gắng phân biệt 3 khái niệm về môi trường. Đó là Host Enviroment, Build Enviroment, và Target Enviroment. Có thể dịch nôm na là Môi trường chủ, Môi trường biên dịch, và Môi trường chạy đích. Vì có thể dẫn đến hiểu nhầm hoặc không rõ nghĩa nên chúng ta nên sử dụng trực tiếp thì hơn.