Bitbake

Một vài lệnh Bitbake hữu dụng

Có một vài lệnh hữu dụng được cộng đồng sử dụng board NXP chia sẻ, mình sẽ note ở đây cho dễ tìm vậy. Link tại đây. Lệnh Bitbake **Miêu tả ** bitbake _Nấu ra 1 “ảnh” (Image) _(Thêm tham số _-k đ_ể cho phép chạy đến hết kẻ cả có lỗi thực thi) bitbake -c Thực hiện 1 task của package nào đó. Tên các task mặc định thường có``: _fetch,_ unpack, patch, configure, compile, install, package, package_write, and build.

[OE]Bitbake - Từ Hello World đến một Distro

Bitbake là một công cụ cốt lõi của Yocto Project. Nó bao gồm 1 bộ thông dịch các script được viết trong các file recipe (công thức tạo phần mềm), và thực hiện các lệnh trong đó. Nó mô tả lại và tự động hóa qúa trình người ta đưa một phần mềm vào một distro. Về việc đưa một phần mềm vào distro, ta có thể thấy nó bao gồm vài step chính.