Beyondlogic

USB cho Dev (Chp.01 - Giới thiệu)

USB - Một chuẩn giao tiếp phổ biến nhất (tính đến 2016), hãy cùng tìm hiểu một chút về nó. Bài này không phải dành cho người sử dụng bằng nhứng con số về tốc độ, hay cách cắm vật lý. Bài này là một bài dịch, mình thấy cần rất hữu ích khi bắt đầu phát triển sử dụng USB. Link gốc tại http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.shtml Tóm tắt về USB Hiểu chuẩn USB để sử dụng trong phát triển Nếu bạn là người bắt đầu công việc phát triển sử dụng USB, thì quả thật nó không dễ dàng gì.