Chuyển sang site mới, tên miền mới

1. Lý do chuyển sang

  • Wordpress hỗ trợ không tốt việc viết bằng markdown
  • Cần một site nhẹ hơn
  • Cần một cách quản lý bài viết dễ hiểu và rõ ràng hơn
  • Chuyển hẳn sang một domain mới để dễ dang

2. Nền tảng sử dụng

  • Lưu trữ: Github page
  • Bộ sinh HTML : Hugo
  • Tên miền: AWS 53