Giải thích log của lệnh sendmail

Mục lục

Bài này sẽ dịch lại một phần của trang: http://sendmail.org/~ca/email/doc8.12/op-sh-2.html Về nội dung liên quan đến format log của sendmail cũng ý nghĩa của từng trường.

0. Sendmail là gì

 • Một phần mềm chạy trên hệ thống Linux (hoặc là *Nix).
 • Có nhiệm vụ gửi mail - ta nên dùng từ phân phối (delivery) thì sẽ chuẩn xác hơn.
 • Gửi mail (hay phân phối mail) nói đơn giản là sử dụng kết nối mạng (có thể là internet hoặc không) thực hiện gửi nội dung có định dạng bằng giao thức như SMTP,… đến máy chứa tài khoản người nhận.
 • Nội dung mail sẽ được máy chủ phía nhận phân phối đến đúng user ta đã gửi.
 • Nó chẳng khác gì một ứng dụng mạng bằng Socket mà nhiều người vẫn học.
 • Nó chỉ khác là có các giao thức cụ thể để gửi dữ liệu (là các mail) đi thôi.
 • Thường sẽ có 2 hình thức: Gửi trực tiếpGửi gián tiếp.
 • Gửi trực tiếp: Gửi mạil từ máy đang chạy phần mềm sendmail đến máy chủ của người nhận mail, một phát đến luôn.
 • Gửi gián tiếp: Chuyển mail đến một máy khác và nhờ máy đó đại diện gửi đến máy chủ của người nhận mail.
  • Ví dụ: ta có thể gửi mail thông qua server của Google mail (tất nhiên là có thông tin tài khoản Google rồi) đến một địa chỉ bất kì ta muốn.
  • Khi đó, mail đó sẽ giống như ta gửi trực tiếp từ tài khoản Google Mail trên web thôi.
  • Tức là gửi 1 mail từ máy chạy sendmail đến máy chủ của người nhận thông qua Google Mail server.

1. Nói về syslog

 • Hệ thống log hệ thống trong Linux được quản ly (thực ra là được vận chuyển) bởi phần mềm có tên syslog.
 • Sẽ có một chương trình chạy ngầm (dạng daemon) gọi là syslogd.
 • Chương trình này sẽ tiếp nhận hầu hết các log được đẩy ra từ các phần mềm hệ thống đang chạy rồi đẩy ra một đầu ra khác (thường luôn là file)
 • Log của phần mêm sendmail cũng vậy.

2. Format

 • Mỗi dòng log cho ứng dụng sendmail trong hệ thống gôm : timestamp, tên của máy đã tạo ra nó (để phân biệt với trường hợp log được tạo từ máy khác trong mạng), từ sendmail:, và một message đi kèm. Hầu hết các message bao gồm một dãy các cặp name = value.

 • Có 2 loại log phổ biến nhất khi các message (tức là log mà sendmail log ra ấy) được đưa ra.

2.1 Đầu tiên là log nhận

 • Mỗi message chỉ có 1 dòng log. Một số trường có thể được bỏ qua nếu chúng không chứa thông tin hữu ích. Các trường của message này:
Tên trường Ý nghĩa
from Địa chỉ của phía gửi trên phong thư
size Kích thước (theo byte) của message
class Class của message
pri Độ ưu tiên ban đầu của message (sử dụng cho việc sắp xếp trong hàng đợi).
nrcpts Số lượng phong thư của phía nhận (sau khi aliasing và forwarding).
msgid Id của message (từ header).
proto Giao thức được sử dụng để nhận message (ví dụ: ESMTP or UUCP)
daemon Tên của chương trình chạy ngầm lấy từ giá trị DaemonPortOptions .
relay Cái máy mà message sẽ được nhận

2.2 Log dành cho mỗi lần cố gắng gửi (phân phối)

 • Có thể mỗi message có thể có nhiều log cho mỗi phân phối mail.
 • Mỗi dòng sẽ tương ứng với 1 lần
 • Các trường đó là:
Tên trường Ý nghĩa
to Danh sách người nhận được phân cách bởi dấu phảy (,).
ctladdr Controlling user (user điều khiển), đó là tên của user được sử dụng để xác thực khi phân phối mail.
delay Khoảng thời gian giữa khi message được nhận và thời điểm nó bị đẩy đi.
xdelay Khoảng thời gian cần để phân phối message (thông thường biểu thị tốc độ của kết nối internet).
mailer Tên của mailer được sử dụng để phân phối mail đến phía nhận.
relay Tên của host (có thể hiểu là máy chủ) thực sự chấp nhận (hoặc từ chối) địa chỉ người nhận.
dsn Mã lỗi bổ sung (RFC2034) nếu có
stat Trạng thái kết quả phân phối.

Không phải lúc nào cũng có đủ các trường ở trên; ví dụ, relay thường không xuất hiện khi phân phối đến mạng cục bộ.