Security

ECB, CBC trong AES

Một trong những phương pháp mã hóa dữ liệu được sử dụng như là một chuẩn. Đó là AES (Advanced Encryption Standard) Về mã hóa, là quá trình biến dữ liệu rõ (plain) thành dữ liệu nhiễu (encrypt). 1. Hai cách ứng dụng Mã hóa nói chung, thường sử dụng dụng một phương pháp toán học, mã học nào đó để làm nhiễu một cách chủ động thông tin ban đầu.