ITS

Một số thuật ngữ về giao thông thông minh

ITS - Intelligen Transport System : Hệ thống giao thông thông minh  ETC - Electronic Toll Collection : Tập hợp các hệ thống toán toán phí điện tử OBU - On-Board Unit : Thiết bị gắn vào phương tiện giao thông RDU - Road Side Unit : Thiết bị đặt ở các trạm thu phí, thường là 1 hoặc 1 vài Anten được kết nối với một hệ thống máy tính.