Buildroot

So sánh giữa Buildroot và Yocto Project

Bài này sẽ dịch lại Slide thảo luận giữa 2 diễn giả là Alexandre Belloni, Thomas Petazzoni từ Free Electrons tại Embedded Linux Conference 2016. So sánh giữa Buildroot và OpenEmbedded/Yocto Project 1. Điểm chung Đều là build-system cho Embedded Linux. Mục tiêu là có thể customize, build hoàn chỉnh một Embedded Linux System. Bao gồm: filesystem, toolchain, kernel, bootloaders Đều được build từ source Sử dụng cross-compilation Rất actively trong cả dự án đang maintained và phát triển.

Về /dev trong Embedded Linux

Đây là nội dung pick up từ manual của Buildroot. Nó mô tả khá rõ về /dev trong hệ thống Linux, cùng với các giải pháp dành cho hệ thống Embedded Linux. 6.2 /dev management Trên 1 hệ thống Linux, thư mục /dev chứa các file đặc biệt, được gọi là device files (hay các file thiết bị), cho phép ứng dụng phía user truy cập đến các thiết bị phần cứng mà Linux kernel quản lý.