Distro

[OE]Bitbake - Từ Hello World đến một Distro

Bitbake là một công cụ cốt lõi của Yocto Project. Nó bao gồm 1 bộ thông dịch các script được viết trong các file recipe (công thức tạo phần mềm), và thực hiện các lệnh trong đó. Nó mô tả lại và tự động hóa qúa trình người ta đưa một phần mềm vào một distro. Về việc đưa một phần mềm vào distro, ta có thể thấy nó bao gồm vài step chính.