DigitalSignal

Một chút về RGB VGA, Digital RGB

MCU phải giao tiếp với chip ADV7401, tìm mãi tài liệu tiếng Việt mà không tìm được (chắc do tìm kém). Mất hơn 1 hôm mới hiểu được cơ bản chức năng của nó làm gì. Mô tả ngắn gọn ở đây để sau đỡ quên vậy: ADV7401 : Chip chuyển đổi tín hiệu truyền hình Analog (PAL, NTSC…) sang dạng số, hoặc số hóa tín hiệu RGB/VGA về dạng Digital RGB.